Muistelupuu

Liitävää lentoa linnun lailla Luovat muisteluryhmät  
Muistelupuussa tarkastellaan elettyä elämää muistelun, tanssin ja luovan liikkeen sekä tarinoiden keinoin. Muistelupuu on osallistava ja persoonat näkyväksi tekevä työskentelytapa. Ilo, leikkisyys ja voimaantuminen ovat olennaisia tavoitteita ryhmätyöskentelyssä. Muistelupuu soveltuu monenikäisille ryhmille lapsista ikäihmisiin.

Tärkeänä tavoitteena on ikäihmisten elämänkokemusten näkyväksi tekeminen tämän päivän Suomessa. Taidetyöskentely tarjoaa heille mielekästä tekemistä, antaa äänen yhteisönsä
jäsenille ja vähentää yksinäisyyden tunnetta.

Nuorten ja vanhojen kengät sulassa sovussa

Nuorten kohdalla tavoitteena on vahvistaa itsetuntoa ja minäpystyvyyttä, lisätä tärkeyden statusta sekä helpottaa heidän yhteiskuntaan integroitumista tukien osallisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä eri tasoilla.Ikäihmisten ja nuorten kohtaamisissa mahdollistuu myös muistojen ja kokemusten siirtyminen sukupolvelta toiselle.

 “Moniaistisen luovan toiminnan äärellä peilataan omaa käsitystä itsestä ja kokemuksista”